مرکز تحقیقات مدیریپت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، بين خيابان فلسطين و ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 6-2340774 داخلی 203
فاكس: 9234003                  

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت