برنامه زمان بندی جلسات عصرگاهی مدیران سال 1396

 

ردیف

تاریخ

ساعت

موضوع

مکان

1

1396/2/11

15 – 13:30

موضوعات اساسی و محوری در الگوی مدیریت بیمارستان ها

دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی

2

1396/3/8

15 – 13:30

راه اندازی بخش اورژانس مرکز آموزشی _ درمانی شهید مطهری مرودشت

دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی

3

1396/4/12

15 – 13:30

بررسی لایحه بودجه بخش بهداشت و درمان سال 1396

دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی

4

1396/5/9

15 – 13:30

بررسی نتایج ارزیابی جامع مدیریتی در حیطه مالی

دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی

5

1396/5/30

15 – 13:30

بررسی نتایج ارزیابی جامع مدیریتی در حیطه مالی

دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی

6

1396/7/3

15 – 13:30

نتایج حیطه های مختلف ارزیابی جامع مدیریتی بیمارستان ها

دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی

7

1396/8/8

15 – 13:30

تدوين برنامه استراتژيک در يكی از بيمارستان ها

دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی

8

1396/9/13

15 – 13:30

هوش تجاری و كاربرد آن در كمک به تصميم گيری های بيمارستان

 

دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی

9

1396/10/11

15 – 13:30

مقایسه هزینه اعمال جراحی گلوبال با هزینه واقعی در سال 95

دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی

10

1396/11/23

15 – 13:30

 تأثیر روندهای کلان نظام سلامت بر عملکرد بیمارستان ها در ایران

دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی

11

1396/12/14

15 – 13:30

گزارش اقدامات انجام شده در خصوص كاهش كسورات بستری در بيمارستان شهيد فقيهی 

دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی

 

 
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، بين خيابان فلسطين و ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 8-32340774 داخلی 251
فاكس: 32340039              

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت