برنامه زمان بندی جلسات عصرگاهی مدیران سال 1397

 

ردیف

تاریخ

ساعت

موضوع

مکان

1

1397/2/24

15 – 13:30

هوشمندسازی اجرای مصوبات کمیته ها و تصمیمات مدیریتی در بیمارستان شهید رجایی

دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی

2

1397/3/28

15 – 13:30

 تجربه برگزاری جشنواره ایمنی بیمار در بیمارستان شهید دستغیب

دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی

3

1397/4/25

15 – 13:30

بهبود کیفیت فرآیندها 

دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی

4

1397/5/22

15 – 13:30

 

دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی

5

1397/6/19

15 – 13:30

 

 دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی
پزشکی

 

 
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، بين خيابان فلسطين و ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 8-32340774 داخلی 251
فاكس: 32340039              

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت