خدمات پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت منابع انسانی به مراکز درمانی تحت پوشش وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی با عنايت به ظرفيتها وتوانمنديهاي علمي پژوهشي اساتيد مجرب و دانشجويان نخبه خدمات زير را به كليه مراكز آموزشي درماني ارائه مي‌نمايد:

 

استقرار ايزو

استقرار حاكميت باليني

استقرار اعتباربخشي ملي وارزيابي سنجه هاي اعتبار بخشي

تدوين وبازنگري برنامه هاي استراتژيك و عملياتي

مديريت فرآيند

رضايت سنجي

مديريت تسهيلات در مراكز درماني

تعيين هزينه تمام شده خدمات

مشاوره استاندارد سازي خدمات سلامت

طراحي خدمات انفورماتيك و الكترو نيك در نظام سلامت

مشاوره در زمينه هاي مختلف ارتقاء كيفيت

 
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، بين خيابان فلسطين و ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 6-32340774 داخلی 251
فاكس: 32340039              

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت