خدمات مرکز

مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی با عنايت به ظرفيت ها و توانمندی های علمی پژوهشی اساتيد مجرب و دانشجويان نخبه خدمات زير را به كليه مراكز آموزشی درمانی ارائه می نمايد:

 

استقرار ايزو

استقرار حاکميت بالينی

استقرار اعتباربخشی ملی و ارزيابی سنجه های اعتبار بخشی

تدوين و بازنگری برنامه های استراتژيک و عملياتی

مديريت فرآيند

رضايت سنجی

مديريت تسهيلات در مراکز درمانی

تعيين هزينه تمام شده خدمات

مشاوره استاندارد سازي خدمات سلامت

طراحی خدمات انفورماتيک و الکترو نيک در نظام سلامت

مشاوره در زمينه های مختلف ارتقا کيفيت

 
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، بين خيابان فلسطين و ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 8-32340774 داخلی 251
فاكس: 32340039              

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت