فعالیت های مرکز

1.     تصویب پروژه های تحقیقاتی در راستای اولویت های پژوهشی

2.     برگزاری کارگاه های آموزشی در حوزه سلامت

3.     برگزاری نشست ها و همایش های علمی داخلی و بین المللی در حوزه نظام سلامت

4.     همکاری در انتشار مقالات

5.     شرکت در همایش های بین المللی

6.     توانمند سازی آموزشی مدیران دانشگاه و مراکز درمانی در حوزه مدیریت کارآمد نظام سلامت


 
 
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، بين خيابان فلسطين و ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 8-32340774 داخلی 251
فاكس: 32340039              

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت