تاریخچه
 
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی در دی ماه 1393 فعالیت خود را آغاز نمود. هیات موسس این مرکز عبارتند از: دکتر علی کشتکاران، دکتر ناهید حاتم، دکتر علی صحرائیان، دکتر محمد حسن کاوه و دکتر مرضیه معطری.
مدارک لازم اخذ موافقت اصولی جهت راه اندازی مرکز تحقیقات منابع انسانی سلامت به شورای گسترش آموزش پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارسال گردیده است.

 
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، بين خيابان فلسطين و ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 8-32340774 داخلی 251
فاكس: 32340039              

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت