اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی

1.       نیازسنجی و توانمند سازی آموزشی مدیران دانشگاه و مراکز درمانی در حوزه مدیریت کارآمد نظام سلامت

2.       مطالعه پایه ای در زمینه برآورد کمی نیروی انسانی مورد نیاز در بخش بهداشت و درمان

3.       مطالعه تطبیقی مدل های نوین مدیریت منابع انسانی در بخش بهداشت و درمان و ارائه الگوی مناسب

4.       بررسی ميزان عملكرد مديران و مقايسه تطبيقی بين آنان

5.       بررسی امکان اجرای مدیریت مبتنی بر عملکرد در نظام بهداشتی و درمان

6.       تعیین و محاسبه شاخص های بهره وری در حوزه معاونت سلامت

7.       تضمین و محاسبه شاخص های بهره وری درحوزه معاونت آموزشی و امور دانشگاه علوم پزشکی

8.       بررسی چگونگی سازماندهی نيروهای تخصصی درمانی در حوادث غير مترقبه و بحران

9.       محاسبه کسورات بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه و ارائه راهکارهای علمی جهت تلفیق آن

10.   برآورد قیمت تمام شده خدمات و بودجه ريزی عملیاتی در نطام بهداشت و درمان

11.   نیازسنجی اطلاعاتی کاربران سیستم های اطلاعات سلامت

12.   بررسی و اصلاح ساختار سیستم های ذخیره و بازیابی الکترونيکی اطلاعات بهداشتی و درمانی و ارائه راهکارهای صحیح و علمی

13.   بررسی پياده سازی استانداردهای مديريت اطلاعات سلامت در بيمارستان ها

14.   مدیريت دانش در نظام بهداشتی نظام بيمارستانی


 
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، بين خيابان فلسطين و ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 8-32340774 داخلی 251
فاكس: 32340039              

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت