اطلاعات تماس

نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، بين خيابان فلسطين و ملاصدرا، کوچه 29، دانشکده مدیریت و اطلاع پزشکی

تلفن: 8-32340774 داخلی 251

فاكس: 32340039

 
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، بين خيابان فلسطين و ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 8-32340774 داخلی 251
فاكس: 32340039              

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت