مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی فعالیت خود را در دی ماه سال 1393 در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز نمود. هدف اصلی این مرکز، ارتقای مدیریت نظام سلامت و همچنین ارتقا بهره وری از سرمایه های انسانی بر مبنای پژوهش های کاربردی است.

 


 

 

 

Feature Slides

وابستگی سازمانی (Affiliation)

فارسی: مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،  دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

English: Health Human Resources Research Center, School of Management & Information Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran


 

  اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری یازدهمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
1396-12-21
برگزاری یازدهمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
هشتمين جلسه ژورنال كلاب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
1396-12-21
هشتمين جلسه ژورنال كلاب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
برگزاری دهمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
1396-11-25
برگزاری دهمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
هفتمین جلسه ژورنال کلاب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
1396-11-23
هفتمین جلسه ژورنال کلاب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
فراخوان مسابقه طراحی نشان (لوگو) مرکز تحقیقات منابع انسانی سلامت
1396-11-3
فراخوان مسابقه طراحی نشان (لوگو) مرکز تحقیقات منابع انسانی سلامت
برگزاری نهمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
1396-10-12
برگزاری نهمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
ششمین جلسه ژورنال کلاب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
1396-10-2
ششمین جلسه ژورنال کلاب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی