مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی فعالیت خود را در دی ماه سال 1393 در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز نمود. هدف اصلی این مرکز، ارتقای مدیریت نظام سلامت و همچنین ارتقا بهره وری از سرمایه های انسانی بر مبنای پژوهش های کاربردی است.

 


 

 

 

Feature Slides

دریافت رتبه علمی پژوهشی مجله مدیریت و انفورماتیک سلامت از کمیسیون نشریات علوم پزشکی شیراز1393-8-28

دریافت رتبه علمی پژوهشی مجله مدیریت

و انفورماتیک سلامت از کمیسیون نشریات

 علوم پزشکی کشور