اعضای مؤسس مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی

 

دکتر علی کشتکاران
استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
ایمیل: 
Keshtkaa@sums.ac.ir
 pdfx1x.jpg
دکتر ناهید حاتم
دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
ایمیل: 
hatamn@sums.ac.ir
 pdfx1x.jpg

دکتر علی صحرائیان
دانشیار گروه روانپزشکی 
ایمیل: 
sahraian@sums.ac.ir

 pdfx1x.jpg
دکتر محمد حسن کاوه
دانشیارگروه آموزش بهداشت وارتقاء سلامت
ایمیل:
kaveh@sums.ac.ir
 pdfx1x.jpg
دکتر مرضیه معطری
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
ایمیل: 
moattari@yahoo.com
 pdfx1x.jpg
 

 
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، بين خيابان فلسطين و ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 8-32340774 داخلی 251
فاكس: 32340039              

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت