پژوهشگران مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی

ردیف نام نام خانوادگیسمترشته تحصیلی مرتبه علمی
1دکتر امید براتی پژوهشگر مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشیار

2

دکتر علی کشتکاران

پژوهشگر مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی و مدیریت رفتار سازمانی

استاد

3

دکتر ناهید حاتم

پژوهشگر مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی

مدیریت و خدمات بهداشتی و درمانی

استاد 
 

4دکتر زهرا کاوسیپژوهشگر مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشیار
5دکتر رامین روانگرد پژوهشگر مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیدانشیار
6دکتر ریتا رضاییپژوهشگر مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی آموزش پزشکیدانشیار
 
7دکتر رکسانا شریفیانپژوهشگر مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی مدیریت اطلاعات سلامتدانشیار
8دکتر  محترم نعمت اللهی پژوهشگر مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی مدیریت اطلاعات سلامتاستادیار
9دکتر پیوند باستانیپژوهشگر مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی استادیار
 
10دکتر عرفان خوارزمیپژوهشگر مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی مربی
 

11
 
دکتر خسرو کشاورزپژوهشگر مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانیاقتصاد دارواستادیار 

12
 
دکتر فرهاد لطفیپژوهشگر مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانیاقتصاد سلامت استادیار 

13
 
دکتر محسن بیاتیپژوهشگر مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانیاقتصاد سلامتاستادیار 

14
 
دکتر سجاد دلاوریپژوهشگر مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانیسیاستگذاری سلامتاستادیار
 
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، بين خيابان فلسطين و ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 8-32340774 داخلی 251
فاكس: 32340039              

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت