پژوهشگران مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی

ردیف نام نام خانوادگیسمترشته تحصیلی مرتبه علمی
1دکتر امید براتی پژوهشگر مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی استادیار

2

دکتر علی کشتکاران

پژوهشگر مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی و مدیریت رفتار سازمانی

استاد تمام

3

دکتر ناهید حاتم

پژوهشگر مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی

مدیریت و خدمات بهداشتی و درمانی

استاد تمام

4دکتر زهرا کاوسیپژوهشگر مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشیار
5دکتر رامین روانگرد پژوهشگر مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیاستادیار
6دکتر ریتا رضاییپژوهشگر مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی آموزش پزشکیدانشیار
 
7دکتر رکسانا شریفیانپژوهشگر مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی مدیریت اطلاعات سلامتدانشیار
8دکتر  محترم نعمت اللهی پژوهشگر مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی مدیریت اطلاعات سلامتاستادیار
9دکتر پیوند باستانیپژوهشگر مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی استادیار
 
10دکتر عرفان خوارزمیپژوهشگر مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی مربی
 

11

 
دکتر خسرو کشاورزپژوهشگر مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانیاقتصاد دارواستادیار 
12
 
دکتر فرهاد لطفیپژوهشگر مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانیاقتصاد سلامت استادیار 

13
 
دکتر امید پورنیکپژوهشگر مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانیانفورماتیک پزشکی 
 
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، بين خيابان فلسطين و ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 6-32340774 داخلی 251
فاكس: 32340039              

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت