رئیس مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی 
 

نام و نام خانوادگی: دکتر امید براتی

سمت: رئیس مرکز تحقیقات مدیرت سلامت و منابع انسانی

مدرک تحصیلی: دکترای پزشکی عمومی - دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

                            CV
 
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، بين خيابان فلسطين و ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 8-32340774 داخلی 251
فاكس: 32340039              

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت