طرح های پژوهشی

 

ردیف

عنوان طرح

مجری طرح

1

بررسی موانع اجرای برنامه استراتِیک از دیدگاه مدیران بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1395

دکتر کاوسی

2

بررسی دانش، نگرش و عملکرد داروسازان نسبت به مکمل های دارویی- غذایی

دکتر باستانی

3

بررسی میزان رضایتمندی ذی نفعان از طرح تحول سلامت در مرکز آموزشی درمانی شهید چمران در سال 1394

دکتر باستانی

4

بررسی و عارضه یابی وضعیت کیفیت زندگی کاری، کنترل شغلی، تمایل به ترک شغل و بی تفاوتی در کارکنان بیمارستان آنکولوژی امیر با هدف ارائه راهکارهای کاربردی

نرجس السادات نسبی

5

بررسی رابطه یادگیری سازمانی با کیفیت زندگی کاری پرستاران در بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1395

دکتر روانگرد

6

ارزیابی الگوی فضایی دسترسی به مراکز پزشک خانواده و بهینه سازی آن در سطح شهر شیراز در سال 1395 با استفاده از تکنیک سیستم اطلاعاتی جغرافیایی

دکتر کاوسی

7

ادراک مدیران از مؤلفه های تنوع در مدیریت بحران در بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1395

دکتر کاوسی

8

طراحی چارچوب جانشین پروری و تدوین شاخص های انتصاب رؤسای شبکه های بهداشتی و درمانی کشور

دکتر باستانی

9

اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی از دید مدیران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1395

دکتر روانگرد

10

بررسی حمایت ارتباط اجتماعی و متغیرهای میانجی بر تمایل به ترک خدمت پرسنل اداری و مالی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیراز از دید آنها در سال 1395  

دکتر روانگرد

11

تعیین تأثیر سبک های فرزند پروری والدین بر نگرش معنوی و نگرش ناکارمد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر رضایی

12

رابطه بین ساختار سازمانی با تئوری استراتزی های سازمانی اسنو و مایلز در بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر کاوسی

13

بررسی رابطه اعتیاد سازمانی و مدیریت دانش بر توانمندسازی اعضاء هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر رضایی

14

  

آگاهی نگرش و عملکرد کارکنان آزمایشگاه های تشخیص طبی دولتی و 
خصوصی شهر شیراز در زمینه به کار گیری فناوری ردفاشگر

دکتر باستانی

15

بررسی دلایل خودارجاعی در بیماران مراجعه کننده به پزشک متخصص در شهر شیراز در سال 1395

دکتر کاوسی

16

تعیین عوامل مؤثر بر ترخیص با میل شخصی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1394

دکتر کاوسی

17

تحلیل محتوایی و استنادی مجله مدیریت و انفورماتیک سلامت در سال های 1392 تا 1395

دکتر باستانی

18

تحلیل سیاستگذاری طرح تحول سلامت در حوزه دارویی کشور جمهوری اسلامی ایران

دکتر باستانی

19

بررسی وضعیت و چالش های توزیع منابع سلامت در استان فارس 

 

دکتر باستانی

20

بار ذهنی کار و عوامل مؤثر بر آن در پرستاران بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با استفاده از شاخص ارزیابی بار ذهنی کار ناسا NASA-TLX در سال 1396

دکتر باستانی

21

پیش بینی رفتار پرستاران دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تصمیم گیری مبتنی بر شواهد با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده

دکتر باستانی

22

چالش های مدیریت بهینه منابع انسانی در بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز: یک مطالعه کیفی 

دکتر باستانی

23

بررسی تأثیر مؤلفه های کلیدی بر وفاداری بیماران به برندهای بیمارستانی با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری: یک مطالعه موردی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر باستانی

24

تأثیر سطح سواد سلامت بر کیفیت زندگی پرستاران: یک مطالعه موردی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر باستانی

25

هزینه های پرداخت از جیب (out-of-pocket) و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مبتلاء به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان نمازی شیراز، سال 1396

دکتر باستانی

26

تبیین نیازها و اولویت های آموزشی در مورد بلایا و بحران برای دانشجویان پزشکی در ایران

دکتر رضایی

27

تحلیل وضعیت پاسخگویی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز بعد ازاجرای طرح تحول نظام سلامت از دیدگاه بیماران در سال 1396

دکتر باستانی

28

تأثیر اجرای طرح تحول نظام سلامت بر شاخص های عملکردی بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر باستانی

29

بررسی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1396

دکتر باستانی

30

ارزیابی وضعیت داروخانه های سطح شهر شیراز از دیدگاه معیارهای داروخانه دوستدار سلامت

دکتر باستانی

31

رابطه بین سرمایه اجتماعی با یادگیری سازمانی و مؤلفه های آن در بین پرستاران بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1396

دکتر کاوسی

32

تدوین سند راهبردی پدافند غیر عامل در اورژانس بیمارستانی و پیش بیمارستانی کشور

دکتر باستانی

33

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد داروسازان شهر شیراز در خصوص بکارگیری فناوری ردفاشگر در داروخانه در سال 1395 

دکتر باستانی

34

پیشگویی ابتلاء افراد به بیماری انفارکتوس قلبی از طریق روش های مختلف داده کاوی نظارت شده بر اساس فاکتورهای خطر ابتلاء به بیماری های قلبی

دکتر شریفیان

35

بررسی عوامل مؤثر در پذیرش سیستم اطلاعات پرستاری توسط سرپرستاران با استفاده از تئوری یکپارچه پذیرش و استفاده از تکنولوژی (UTAUT) در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 1395

دکتر شریفیان

36

بررسی عوامل مؤثر بر بستری مجدد بیماران اعصاب و روان در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال های 1393 تا 1395

دکتر روانگرد

37

بررسی سیستم های اطلاعات بیمارستانی از نظر دارا بودن استانداردهای HL7 در زمینه مدل عملکردی HER در مراکز آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 1395

دکتر شریفیان

38

بررسی رابطه بین نوبت کاری و فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستان های عمومی ـ آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1394

دکتر کاوسی

39

کاربردهای واقعیت مجازی در آموزش پزشکی: یک مطالعه مروری سیستماتیک

دکتر باستانی

40

ارزیابی فناوری positron emission mammography (PEM)  در مقایسه باmagnetic resonance imaging  در تشخیص سرطان پستان

دکتر کشاورز

41

بررسی پرداخت های غیر رسمی و عوامل مؤثر بر آن در بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر شیراز پس از اجرای طرح تحول سلامت در سال 1396

دکتر باستانی

42

بررسی فرایندهای انجام کار در بخش اورژانس بیمارستان علی اصغر(ع) شیراز در سال 1396

دکتر کاوسی

43

ارزیابی دوره های بازآموزی از دیدگاه پزشکان عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1395  

دکتر باستانی

44

وزن دهی معیارهای ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1395 

دکتر کاوسی

45

بررسی امکان سنجی پیاده سازی سیستم ثبت کامپیوتری دستورات پزشکcomputerize)   physician order intry) در بیمارستان های آموزشی شهرهای شیراز و خرم آباد در سال 1395

دکتر باستانی

46

بررسی هزینه و کیفیت دو شیوه بخت متمرکز و غیر متمرکز در بیمارستان هایمنتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز و خرم آباد در سال 1394

دکتر کاوسی

47

شناسایی و رتبه بندی عوامل حیاتی وموفقیت (CSF) سیستم اطلاعات بیمارستانی HIS در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی ـ FUZZY AHPـ سال 1395

دکتر شریفیان

48

ارزیابی کاربرد پذیری سیستم اطلاعات آزمایشگاه از دیدگاه کاربران مرکز آموزشی و درمانی شهید فقیهی شیراز

دکتر شریفیان


 
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، بين خيابان فلسطين و ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 8-32340774 داخلی 251
فاكس: 32340039              

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت