اولویت های پژوهشی گروه پژوهش های آموزش محور

مسئول: دکتر ریتا رضایی

مدیریت سیستم اطلاعات آموزشی

ارزیابی اقتصادی در زمینه های مختلف آموزشی

سیستم های مدیریت کیفیت در آموزش عالی

مدیریت دانش

یادگیری مادام العمر

ارزشیابی عملکرد/ مبتنی بر شایستگی

آموزش الکترونیک
 


 
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، بين خيابان فلسطين و ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 8-32340774 داخلی 251
فاكس: 32340039              

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت