گروه : پژوهش های آموزش محور

مسئول : دکتر ریتا رضایی


اولویت های پژوهشی

مدیریت سیستم اطلاعات آموزشی

ارزیابی اقتصادی در زمینه های مختلف آموزشی

سیستم های مدیریت کیفیت در آموزش عالی

مدیریت دانش

توسعه منابع انسانی

یادگیری مادام العمر

ارزشیابی عملکرد/ مبتنی بر شایستگی

سلامت همراه/ مبتنی بر موبایل

آموزش الکترونیک

مشکلات سلامت بانوان/ کودکان

مدیریت دانش مبتنی بر بازاریابی


 
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، بين خيابان فلسطين و ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 6-32340774 داخلی 251
فاكس: 32340039              

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت