گروه سلامت در بلایا و فوریت ها

مسئول : دکتر محمودرضا پیروی


اولویت های پژوهشی 

سبب شناسي سوانح و حوادث شايع استان اعم ازتروماها، سوختگي ها، حوادث جاده اي، خودکشي، مسموميت ها و حوادث خانگي و ارائه الگوی پیشنهادی برای کاهش آنها

سبب شناسی سوانح و  حوادث شایع اورژانس های دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بررسی عملکرد و ارتقای کمی و کیفی اورژانس بیمارستانی

بررسی عملکرد و ارتقای کمی وکیفی اورژانس پیش بیمارستانی

بررسی سوانح و حوادث شایع در استان فارس/ شیراز با رویکرد سلامت محور

بررسی شیوع حوادث و سوانح اورژانس استان فارس یا شهر شیراز

بررسی سوانح و حوادث شایع در استان فارس/ شیراز و ارائه راهکارهای مدیریتی برای کنترل یا کاهش آن

بررسی سوانح و حوادث شایع در استان فارس/ شیراز و تحلیل ریشه ای عوامل تآثیر گذار بر آن

بررسی سوانح و حوادث شایع در استان فارس/ شیراز و وضعيت آمادگي بهداشتي درماني اورژانس در مقابله با بلاياي طبيعي و ارائه پيشنهاد بر اساس خصوصيات جغرافيايي و اجتماعي استان

بررسي وضعيت سوانح و حوادث شايع استان فارس و ارائه روش كارآمد براي کنترل مراكز اورژانس استان جهت ارائه خدمات و کنترل سوانح

بهینه سازی زمان مأموریت های اورژانس پیش بیمارستانی

بررسی شاخص ایمنی بیمارستان(HSI) در برابر بلایا

ارتباط ریز گردها و بیماری های تنفسی


تهیه سند پدافند غیر عامل در اورژانس بیمارستانی و پیش بیمارستانی


نیاز ها و اولویت های آموزشی مدیریت بحران برای پزشکان عمومی


آمادگی بیمارستان ها در برابر بلایا و بحران


بررسی علل ریشه ای حوادث با تلفات انبوه(MCI) در شیراز


 
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، بين خيابان فلسطين و ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 6-32340774 داخلی 251
فاكس: 32340039              

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت