اولویت های پژوهشی گروه اقتصاد سلامت
مسئول: دکتر فرهاد لطفی

ارزیابی اقتصادی پروژه های بهداشتی و درمانی

ارزیابی طرح تحول نظام سلامت از منظر اقتصادی

عدالت در توزیع منابع سلامت

بررسی شاخص های ارزیابی مبتنی بر عملکرد و ارائه الگو

تحلیل بار بیماری های واگیر و غیر واگیر

بهره مندی از خدمات مختلف سلامت در استان و عوامل مرتبط

تحلیل بار اقتصادی سوانح و حوادث مختلف 

تحلیل اقتصادی بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی

تحلیل میزان سال های از دست رفته زندگی در بیماری های مختلف

 
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، حدفاصل سه راه فلسطين و چهار راه ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 8-32340774 داخلی 251
فاكس: 32340039