اولویت های پژوهشی گروه مدیریت و سیاستگذاری سلامت
مسئول : دکتر زهرا کاوسی

ارزیابی عملکرد نظام سلامت از جنبه های مختلف پاسخگویی، عدالت در مشارکت و ارتقای سلامت

نقش تولیت دولت ها در ارتقای عملکرد نظام های سلامت

نحوه بهره برداری از دانش در سیاستگذاری های نظام سلامت

نحوه سیاست گذاری در نظام سلامت ایران

نقش ذینفعان در سیاستگذاری های نظام سلامت ایران

بررسی و بازبینی نظام شبکه بهداشت و درمان ایران

نحوه تخصیص منابع در نظام سلامت ایران
بررسی وضعیت پوشش همگانی سلامت در ایران
بررسی عدالت در توزیع خدمات سلامت در کشور ایران
بررسی تأثیر اجرای طرح تحول سلامت بر شاخص های عملکردی نظام سلامت
ارزیابی اجرای طرح تحول سلامت
 
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، بين خيابان فلسطين و ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 8-32340774 داخلی 251
فاكس: 32340039              

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت