اولویت های پژوهشی گروه مدیریت بیمارستان
مسئول: دکتر رامین روانگرد


تاثیر اعتبار بخشی بر عملکرد سازمانی و پرسنلی

دیدگاه پرسنل و مدیران در مورد نحوه ی اجرای اعتبار بخشی

تعیین هزینه واحد خدمات در بخش های مختلف

بررسی تعداد پرسنل مورد نیاز

تعیین هزینه اثربخشی و مطلوبیت تجهیزات و داروهای مورد استفاده در بیمارستان یا تجهیزات و داروهای جدید پیشنهاد شده

تاثیر طرح قاصدک بر رضایت و عملکرد کارکنان

تاثیر طرح تحول سازمان بر سلامت جامعه

تاثیر طرح پزشک خانواده بر سلامت جامعه

 
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، بين خيابان فلسطين و ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 8-32340774 داخلی 251
فاكس: 32340039              

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت