اولویت های پژوهشی گروه مدیریت منابع انسانی

مسئول: دکتر امید براتی

توانمند سازی کارکنان
توانمند سازی و ارتقاء سطح مدیران نظام سلامت

راهکارهای عملی و کیفی افزایش توانمندی علمی و عملی دانش‌ آموختگان رشته های مدیریت سلامت

راه های ایجاد انسجام و ثبات در عزل و نصب مدیران

راهکارهای عملی و کیفی نظام انگیزشی کارکنان

راهکارهای عملی و کیفی ارتقا نظام انگیزشی مدیران

تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران  (شبکه های بهداشتی درمانی)

تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران (روسا ومدیران بیمارستان ها)

تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران (مدیران ستادی)

تغییر رفتار سازمانی کارکنان و الزامات آن

نقش و جایگاه کارکنان نظام سلامت در استقرار پوشش همگانی سلامت

نقش و جایگاه کارکنان نظام سلامت در مدیریت اسلامی
 
تفکر سیستمی در مدیریت کارکنان
تربیت مدیران سلامت
انتخاب، انتصاب مدیران سلامت
 
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، بين خيابان فلسطين و ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 8-32340774 داخلی 251
فاكس: 32340039              

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت