گروه مدیریت منابع انسانی

مسئول : دکتر امید براتی
همکار : نرجس السادات نسبی


اولویت های پژوهشی

توانمند سازی کارکنان
توانمند سازی و ارتقا سطح مدیران نظام سلامت
راهکارهای عملی وکیفی افزایش توانمندی علمی و عملی دانش‌آموختگان رشته های مدیریت سلامت
راههای ایجادانسجام و ثبات در عزل ونصب مدیران
راهکارهای عملی وکیفی نظام انگیزشی کارکنان
راهکارهای عملی وکیفی ارتقا نظام انگیزشی مدیران
تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران  (شبکه های بهداشتی درمانی)
تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران (روسا ومدیران بیمارستانها)
تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران (مدیران ستادی)
تغییر رفتار سازمانی کارکنان والزامات آن
نقش وجایگاه کارکنان نظام سلامت در استقرار پوشش همگانی سلامت
نقش وجایگاه کارکنان نظام سلامت در مدیریت اسلامی 
تفکر سیستمی در مدیریت کارکنان
تربیت مدیران سلامت
انتخاب، انتصاب مدیران سلامت 
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، بين خيابان فلسطين و ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 8-32340774 داخلی 251
فاكس: 32340039              

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت