اولویت های پژوهشی گروه اقتصاد، مدیریت و سیاست گذاری دارو
مسئول: دکتر پیوند باستانی

زنجیره تأمین دارو

 تدارک و خرید دارو

 حسابداری و مدیریت داروخانه

 مدیریت منابع انسانی داروخانه

 بیمه ها و دارو

 مدیریت اطلاعات داروخانه و صنایع دارویی

 بازاریابی دارو

اقتصاد دارو و مطالعات ارزیابی اقتصادی داروها

سیاستگذاری های دارویی، مرور و تحلیل اسناد

 
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، بين خيابان فلسطين و ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 8-32340774 داخلی 251
فاكس: 32340039              

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت